คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ


ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ประธานคณะกรรมการ

 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

รองประธานกรรมการ

 

รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้

ผู้แทนสภาอาจารย์

กรรมการ

ดร.สมปอง เวฬุวนาธร

ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม

ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์

กรรมการ

ผศ.ทวนธน บุญลือ

ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค์

ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์

กรรมการ

ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์

กรรมการ

ผศ.อภินันท์ ศรีศิริ

ผู้แทนคณะนิติศาสตร์

กรรมการ

ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์

ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์

กรรมการ

อาจารย์ภูดิศ หอมพิกุล

ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ

ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์

ผู้แทนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

กรรมการ

นางอังศวีร์ จันทะโคตร

ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

ผศ.ดร.กิตติมา ศิลปษา

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

ดร.องอาจ เทียบเกาะ

กรรมการ

 

ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง

กรรมการและเลขานุการ

 

นางจุรีวรรณ สายสมาน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ