slot terbaru slot thailand slot gacor slot dana rtp slot server luar demo slot slot gacor slot gacor gampang menang data hk slot gacor slot gacor hari ini slot gacor slot gacor terbaru
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Lifelong learning focus 03

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-11-09

Lifelong learning focus 03

ผู้แต่ง : บรรณาธิการ วัฒนชัย วินิจจะกูล

สำนักพิมพ์ : สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ปีพิมพ์ : 2566

พิมพ์ครั้งที่: 1


ความสงสัยใคร่รู้ (Curiosity) คือกุญแจไขประตูสู่การเปลี่ยนแปลง และเป็นแรงผลักดันที่ทำให้มนุษย์ออกค้นหาและลงมือลองผิดลองถูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ คุณสมบัตินี้ยังจำเป็นสำหรับ ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง หนังสือ Lifelong Learning Focus issue 03 มุ่งชี้ให้เห็นคุณค่าของพลังการเรียนรู้จากปัจจัยในตน ทั้งความอยากรู้อยากเห็น การคิดสงสัย และความเพียรที่จะเสาะหาความรู้หรือความจริงด้วยวิธีต่างๆ ทั้งนี้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active learning) ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนความสงสัยใคร่รู้ของผู้เรียน ทั้งการเรียนรู้โดยใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning หรือ QBL) การเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นฐาน (Inquiry-Based Learning หรือ IBL) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning หรือ PBL) และ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning หรือ PBL).ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ