slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สรีรวิทยาไม้ดอก

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-07

สรีรวิทยาไม้ดอก

ผู้แต่ง : ภาณุพล หงษ์ภักดี

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


สรีรวิทยาไม้ดอก เป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอก ทั้งในแง่ของการเจริญเติบโต การออกดอก การสังเคราะห์ เม็ดสีและกลิ่น โดยเชื่อมโยงกับธาตุอาหารพืช สารชีวเคมีเพื่อการเจริญเติบโต และปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ความรู้พื้นฐานเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของสรีรวิทยาไม้ดอกสามารถนำเอาความรู้ในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ควบคุม การจัดการการผลิตไม้ดอก และให้ได้ผลผลิตดอกที่มีคุณภาพดี ตำราฉบับนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียง และพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 123 331 การผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ (Flower and Ornamental Plant Production) และ AG133 301 ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ในหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาเอกพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ การพัฒนาเนื้อหาวิชา และการเพิ่มเติมความรู้ในหลายๆส่วน ในครั้งนี้ ผู้เขียนได้ทำการค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ การทำงานวิจัยโดยตรงของผู้เขียนเอง ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปี ที่ได้ทำการสอนและวิจัย โดยคาดหวังประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียน และการทำวิจัยเพิ่มเติม ในรายวิชาที่สูงขึ้น เช่น AG143 404 สรีรวิทยาไม้ดอก (Physiology of Flower) ตลอดจนผู้ใช้งาน และนักอ่านผู้ให้ความสนใจตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ