slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มุมมองความเสี่ยงของเกษตรกรไทย : บทเรียนจากชาวสวนมะม่วงและทุเรียน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-06

มุมมองความเสี่ยงของเกษตรกรไทย : บทเรียนจากชาวสวนมะม่วงและทุเรียน

ผู้แต่ง : สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

สำนักพิมพ์ : สถาบันคลังสมองของชาติ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ปีพิมพ์ : 2566

พิมพ์ครั้งที่:


เกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อย เป็นผู้ที่ต้อง เผชิญกับความเสี่ยงอย่างหลากหลาย เช่น ภัยธรรมชาติ การตลาด กฎระเบียบต่างๆ โดยเหตุการณ์ ไม่ปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นมักจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร อาจทำให้ เกษตรกรมีหนี้สินผูกพันยาวนาน และอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกวิถีการเกษตรที่ไม่เหมาะสมใน ระยะยาว ในงานวิจัยด้านเกษตร ผู้เขียนจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับรายได้หรือกำไรที่เกษตรกรได้รับ ในแต่ละปีเพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความสำคัญกับความสามารถในการเตรียมรับมือและจัดการ ความเสี่ยงของเกษตรกร รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ไม่ปกติด้วยเช่นกันตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ