slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การออกแบบระบบไฟฟ้า

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-06

การออกแบบระบบไฟฟ้า

ผู้แต่ง : ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช.

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่:


"การออกแบบระบบไฟฟ้าให้ได้ดีนั้น มีปัจจัยที่จำเป็นต้องคำนึงคือ ระบบมีความปลอดภัย ระบบมีความน่าเชื่อถือได้ดี ระบบง่ายต่อการใช้งาน ระบบมีความสม่ำเสมอของแรงดัน ระบบง่ายต่อการบำรุงรักษา ระบบมีความคล่องตัวต่อการเพิ่มโหลดในอนาคต และระบบมีราคาพอสมควร โดยปัจจัยสิ่งต่างๆ ที่ดีดังกล่าวข้างต้นสามารถอ่านได้จากหนังสือ ""การออกแบบระบบไฟฟ้า"" เล่มนี้ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่และมีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน โดยผู้เขียนได้เลือกใช้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ ยังเหมาะที่จะเป็นคู่มือสำหรับนำไปใช้งานเมื่อออกภาคสนามงานการติดตั้งทางไฟฟ้า"ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ