slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธรณีวิทยาเบื้องต้น : สำหรับวิศวกรรมโยธา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-06

ธรณีวิทยาเบื้องต้น : สำหรับวิศวกรรมโยธา

ผู้แต่ง : ทิพย์วิมล แตะกระโทก

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


วิศวกรที่คาดการสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างได้มักมีความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม สำหรับวิศวกรโยธาที่ประยุกต์ความรู้ด้านธรณีวิทยาที่จำเป็นได้ ย่อมสามารถนำประโยชน์ที่ธรรมชาติ สร้างขึ้น มาส่งเสริมความแข็งแรงมั่นคงให้กับโครงสร้างในทางตรงกันข้าม ความอ่อนแอ ตามธรรมชาติ วิศวกรจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่โครงสร้างมีโอกาสเกิดการพิบัติ หรือ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิศวกรต้องเตรียมรับมือ เตรียมการแก้ไข หรือลดความรุนแรง ในลำดับต่อไป หนังสือเล่มนี้ได้รวมรวบความรู้ทางธรณีวิทยาที่จำเป็นต่อวิศวกรโยธา เช่น ความรู้ของวัสดุก่อสร้าง การประเมินความเหมาะสมของการนำหินแต่ละประเภทมาใช้ การศึกษาและวิเคราะห์ความมั่นคงของมวลหิน สภาพธรณีวิทยาของแหล่งน้ำและลักษณะทางธรรมชาติบริเวณชายฝั่ง รวมถึงวิธีแก้ปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้วิศวกรสามารถทำงานได้หลากหลายลักษณะ หรือเตรียมการเป็นผู้จัดการของโครงการก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรเชี่ยวชาญในระดับสูง ขึ้นไปตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ