slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เศรษฐศาสตร์ความสุข

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-06

เศรษฐศาสตร์ความสุข

ผู้แต่ง : วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, สาวิณี สุริยันรัตกร

สำนักพิมพ์ : แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย(spearthead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


การประเมินชีวิตความอยู่ดีกินดีของคนไทยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถามว่า “คนไทยมีความสุขดีหรือไม่กับสภาพเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้น และสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป” ปัจจัยทางด้านรายได้เพียงอย่างเดียว เช่น การมีรายได้สูงขึ้นสามารถทำให้ชีวิตอยู่ดีมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ การประเมินความสุขขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลที่ประเมินด้วยตัวเองว่าจะให้คุณค่าหรือน้ำหนักกับมิติต่างๆ เช่น จะให้น้ำหนักกับมิติทางด้านรายได้ ด้านครอบครัว ด้านสังคม ด้านการทำงาน หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มากน้อยต่างกันอย่างไร การให้น้ำหนักในมิติด้านต่างๆ ของคนที่ต่างกันอาจจะทำให้รัฐประสบความยุ่งยากในการทำให้คนในประเทศมีความสุขโดยรวมยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการวิพากษ์ถึง “สังคมที่มีความสุข” อย่างแพร่หลายในบริบทที่เป็นเป้าหมายประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 อีกทั้งรายงาน “พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ได้มีการอ้างถึงประเด็นทางด้านความสุขว่าถือเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับมิติของความสุขของคนในประเทศ และบทบาทของภาครัฐในการนำความสุขมาสู่ประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการนำพาประเทศไปสู่สังคมไทย 4.0 ตามเป้าหมายของการพัฒนา หนังสือเรื่อง เศรษฐศาสตร์ความสุข นี้ได้ปรับปรุงเนื้อหามาจากโครงการนโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 4.0 (ระยะที่ 1) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ