slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พรมแดนความรู้ของนักเศรษฐศาสตร์ไทย การวิเคราะห์กระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาระบบความรู้สังคมศาสตร์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-06

พรมแดนความรู้ของนักเศรษฐศาสตร์ไทย การวิเคราะห์กระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาระบบความรู้สังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : นพนันท์ วรรณเทพสกุล, สิร นุกูลกิจ บรรณาธิการ.

สำนักพิมพ์ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2566

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือ "พรมแดนความรู้ของนักเศรษฐศาสตร์ไทย : การวิเคราะห์กระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาระบบความรู้สังคมศาสตร์" เป็นงานเขียนที่รวบรวมองค์ความรู้ของนักเศรษฐศาสตร์ไทย นำมาวิเคราะห์ไปถึงกระบวนความคิดของแนวคิดเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ ที่อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไป หนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญต่อแวดวงนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่สนใจในการสร้างความเข้าใจภาพใหญ่ของพรมแดนความรู้ในปัจจุบัน และจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดให้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้ก้าวหน้าขึ้นอีกในอนาคตตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ