slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-06

การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น

ผู้แต่ง : ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

สำนักพิมพ์ : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีพิมพ์ : 2566

พิมพ์ครั้งที่: 1


ตำราฉบับนี้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชา การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการวัดคุม และควบคุม (Image Processing Application in Instrumentation and Control) เนื้อหาในตำรานี้ ประกอบด้วย แนะนำการประมวลผลภาพดิจิทัล การปรับปรุงภาพ การแบ่งส่วนภาพ การประมวลผลภาพเชิงโครงสร้าง การแปลงทางเรขาคณิต และการซ้อนทับภาพ ปริภูมิสี การรู้จำวัตถุ และงานวิจัย และการประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ เนื้อหาภายในเล่มเป็นการเรียบเรียงทฤษฎีด้านการประมวลผลภาพดิจิทัลให้สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายในลักษณะบรรยาย ที่มาพร้อมโปรแกรมตัวอย่างที่เขียนด้วยภาษาไพธอน และ OpenCV พร้อมคำอธิบายโปรแกรม ทำให้ผู้เรียนสามารถทำตามได้ในทันที เพื่อดูผลลัพธ์ของภาพตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ