slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนาคตศึกษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-05

อนาคตศึกษา

ผู้แต่ง : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

สำนักพิมพ์ : แผนงานบุรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearshead)ด้านสังคม คนไทย 4.0

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 2


ก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย “อนาคตศึกษา” ศาสตร์ของการศึกษาและล่วงรู้อนาคตภายใต้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ในหลากหลายมิติความรู้” ผลผลิตของการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ จากโครงการวิจัย “ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านอนาคตศึกษา” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่มีการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่่ยวกับอนาคตศึกษาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและช่องว่างความรู้ประเด็นต่างๆ และโอกาสการพัฒนาด้านนี้ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ