การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 The 13th PULINET National Conference : foresight in reinventing libraries in a VUCA world : the next move

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-21

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 The 13th PULINET National Conference : foresight in reinventing libraries in a VUCA world : the next move

ผู้แต่ง : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

สำนักพิมพ์ :

ปีพิมพ์ : 2566

พิมพ์ครั้งที่:


การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งที่ 13 นี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้กรอบแนวคิด "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) เพื่อเป็นเวทีเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา โดยจำแนกผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management : IM) 2) การบริการสารสนเทศ (Information Services : IS) 3) การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management : OM) ซึ่งประกอบด้วยผลงานประเภทบรรยายและโปสเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ต่อการนำผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ไปประยุกต์พัฒนา เพื่อต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ สำหรับการให้บริการสารสนเทศ ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ