ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-09

ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

ผู้แต่ง : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่:


หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหามาจากโครงการวิจัย “ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด 19” วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยดังกล่าวคือเพื่อเสนอแนะแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และแผนที่เส้นทางการวิจัย ที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อน ฟื้นฟู และปรับตัวของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยระหว่างและภายหลังการระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยและประเมินผลกระทบของการระบาดของโควิด 19 ต่อศักยภาพเดิมและโอกาสในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย แล้วจึงสร้างฉากทัศน์ความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวไทยระหว่างและภายหลังการระบาดของโควิด 19 เพื่อระบุและเลือกเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวไทยในอนาคต เนื่องจากเป้าหมายหลักของงานศึกษานี้อยู่ที่การพัฒนาแผนที่เส้นทางการวิจัยขอบเขตด้านเวลาของการศึกษาจึงต้องมองไปที่ภาพระยะกลางและระยะยาวเป็นหลักแต่กระนั้นก็ไม่ได้ละเลยการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะสั้น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างสาหัสจากสถานการณ์โควิด 19ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ