ศิลปะทิเบต : Tibetan Art

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-09

ศิลปะทิเบต : Tibetan Art

ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

ปีพิมพ์ : 2558

พิมพ์ครั้งที่: 1


ท่ามกลางเวิ้งฟ้าแห่งหิมาลัย ท่ามกลางสายลมแห่งขุนเขา บนดินแดนหลังคาโลก อันเป็นที่ตั้งของ "ทิเบต" แผ่นดินธรรมอันเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่มีประวัติศาสตร์สืบทอดมาอย่างยาวนานนับพันปี ยังมีเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากมายให้เรียนรู้ ความเข้าใจต่อ "ศิลปะทิเบต" จึงนับเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศานาของชาวทิเบตทั้งมวล หนังสือ "ศิลปะทิเบต" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล" ซึ่งได้ใช้กระบวนการเขียนทางวิชาการผ่านเนื้อหาทางการถ่ายทอดผลงานศิลปะและมุมมองของความงามเชิงศิลป์ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ร้อยเรียงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ศิลปะทิเบตและประวัติศาสตร์วัชรยานศิลป์ในทุกด้าน ตั้งแต่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมทังกา และสัญลักษณ์ศิลป์ของทิเบต ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือว่าด้วยศิลปะทิเบตที่มีความละเอียดและสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เคยมีการเรียบเรียงมาตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ