การพยาบาลผู้บาดเจ็บ : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-09

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ผู้แต่ง : ไสว นรสาร บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 2


หนังสือ “การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เล่ม 1” ได้พัฒนามาจากหนังสือการพยาบาลผู้บาดเจ็บซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยที่เล่มใหม่นี้จะมีเนื้อหาทั้งหมด 19 บท จึงแบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือ เล่ม 1 จำนวน 9 บาท และ เล่ม 2 จำนวน 10 บท เพื่อให้สะดวกต่อการพกพา และราคาไม่แพง เนื้อหาทั้งหมด 9 บท จะมีการทบทวนกายวิภาค พยาธิสรีระ การรักษา การพยาบาล ตาราง แผนภูมิและรูปภาพประกอบ รวมถึงการอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยต่างๆ และนำเสนอกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับบริบทของตนเอง.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ