การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-09

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

ผู้แต่ง : ขวัญฤทัย พันธุ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 3


ตำรา คู่มือการพยาบาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การปฏิบัติการพยาบาลทั้งก่อน ขณะ และหลังทำหัตถการทางการแพทย์ เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเนื้อหามีความทันสมัยและสอดคล้องกับความรู้ทางด้านสุขภาพและเทคโนโลยี พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนำไปสู่การปฏิบัติพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการต่อไปตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ