นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ : ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ : ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษา NMR Spectroscopy ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เนื้อหาในส่วนที่เป็นทฤษฎีเป็นการบรรยาย มีแบบจำลองเว่กเตอร์ประกอบ บางตอนใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น และวิธี Product Operator Formalism (POF) ช่วยอธิบาย หลีกเลี่ยงการใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูง จึงทำให้เนื้อหาส่วนนี้เข้าใจง่าย สำหรับผู้อ่านที่มีพื้นฐานเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินั้น ได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มสารทุติยภูมิ มีตัวอย่างสเปกตรัม NMR ทั้งแบบมิติเดียวและสองมิติประกอบคำอธิบาย มีโจทย์ฝึกหัดการอ่านผลสเปกตรัม เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การอ่านสเปกตรัม NMR มาบ้างแล้วตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ