การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ

ผู้แต่ง : นันทา สู้รักษา

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 2


หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับครูแนะแนว นักให้การปรึกษา นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาด้านจิตวิทยาการให้การปรึกษา โดยเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การปรึกษา (Counseling) การสอนงาน (Coaching) หรืออาจใช้ทับศัพท์ว่า "การโค้ช" ซึ่งอาจรวมการโค้ชเรื่องงาน และเรื่องชีวิต หรือการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ซึ่งกระบวนการทั้งสามนี้เป็นการช่วยให้บุคคลนำตนเอง ออกจากสถานการณ์ปัญหาหรืออุปสรรคของชีวิตในเรื่องต่าง ๆ และพัฒนาตนเองตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เนื้อหาในหนังสือมีกรณีศึกษาและตัวอย่างสถานการณ์ของการให้ความช่วยเหลือหลายแบบแทรกในทุกบท โดยมีหลักคิดคือ "เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาส" ตามแบบจำลองและลำดับขั้นการให้การปรึกษา ซึ่งเรียบเรียงจากหลักวิชาการและประสบการณ์ของผู้ให้การปรึกษา ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร การสนทนาเพื่อบำบัด ความเห็นอกเห็นใจ ศิลปะการไต่ถาม การสรุปความ การสร้างทักษะ การช่วยให้ผู้ได้รับการปรึกษาท้าทายตนเอง สำรวจปัญหา หาแนวทางปฏิบัติให้สามารถดำเนินการตามแผนงานและเกิดผล ไปจนถึงกระบวนการขั้นสุดท้าย คือ การยุติสัมพันธภาพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองโดยพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ