คนทำงานในร้านอาหาร : ตัวตนที่พร่ามัวและเสียง (ร้อง) ที่ไม่มีใครได้ยิน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

คนทำงานในร้านอาหาร : ตัวตนที่พร่ามัวและเสียง (ร้อง) ที่ไม่มีใครได้ยิน

ผู้แต่ง : รุ่งนภา เทพภาพ

สำนักพิมพ์ : \bหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่:


หนังสือ "คนทำงานในร้านอาหาร ตัวตนที่พร่ามัวและเสียง (ร้อง) ที่ไม่มีใครได้ยิน" งานศึกษาและวิจัยของ ผศ. ดร.รุ่งนภา เทพภาพ เป็นงานสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนทำงานในร้านอาหาร ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นไร วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อสำรวจสภาพความรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนทำงานบริการในสถานประกอบการร้านอาหาร และ เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ ความเสี่ยง และความเปราะบางของกลุ่มคนทำงานบริการในสถานประกอบการร้านอาหาร โดยใช้การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย เพื่อสังเคราะห์ข้อมูล หนังสือเล่มนี้ให้ภาพกลุ่มตัวอย่างที่สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นทางออก เป็นเสียง ให้กับตัวตนของกลุ่มคนทำงานร้านอาหารต่อไปตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ