การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain)

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain)

ผู้แต่ง : โสตถิธร มัลลิกะมาส

สำนักพิมพ์ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่:


ศึกษาสถานะและบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนต่อการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลก (GVCs) อธิบายแนวคิดของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และการประยุกต์ไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) วิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเชิงลึก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานแสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ รวมถึงข้อเสนอแนะนโยบายส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับห่วงโซ่คุณค่าโลก (GVCs)ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ