การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย

ผู้แต่ง : พิริยะ ผลพิรุฬห์

สำนักพิมพ์ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่: 1


การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย ในอดีตประเทศไทยได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษกิจจากการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูก (Factor-Driven Economy) ประกอบกับการพึ่งพาการลงทุนจากภาคเอกชน (Investment Driven Economy)​โดยใช้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นสาขาหลักในการขับเคลื่อนความความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ