slot terbaru slot thailand slot gacor slot dana rtp slot server luar demo slot slot gacor slot gacor gampang menang data hk slot gacor slot gacor hari ini slot gacor slot gacor terbaru
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-10-18

การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร

ผู้แต่ง : วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่หนึ่ง เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก เพื่อให้เข้าใจหลักการ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก ส่วนที่สอง เป็นการนำความรู้พื้นฐานไปประกอบความเข้าใจและสร้างงานวิจัยสำหรับการประยุกต์ใช้วิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกกับการแปรรูปอาหาร ส่วนที่สาม เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในอุตสาหกรรมอาหารตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ