slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟังก์ชันเมทริกซ์วางนัยทั่วไป

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

ฟังก์ชันเมทริกซ์วางนัยทั่วไป

ผู้แต่ง : กิจติ รอดเทศ

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


ฟังก์ชันเมทริกซ์วางนัยทั่วไปเป็นฟังก์ชันค่าจำนวนเชิงซ้อนบนปริภูมิเมทริกซ์จัตุรัส (ภาคขยายของฟังก์ชันดีเทอร์มิแนนต์) ซึ่งถูกนิยามไว้ในปีคริสต์ศักราช 1918 โดยนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียนามว่า อิสไซ ชูร์ หลังจากนั้นฟังก์ชันนี้ได้ถูกศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งทางทฤษฎีและทางการประยุกต์ หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นอธิบายถึงสมบัติต่าง ๆ ของฟังก์ชันเมทริกซ์วางนัยทั่วไป โดยแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการพิสูจน์ที่น่าสนใจ รวมถึงการนำสมบัติที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพีชคณิตเชิงหลายเส้น ทฤษฎีเมทริกซ์ ทฤษฎีการไม่แปรผัน และทฤษฎีกราฟ อีกทั้งได้เสนอข้อความ คาดการณ์ และปัญหาปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันเมทริกซ์วางนัยทั่วไปไว้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านนำไปวิจัยต่อยอดต่อไปตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ