อนาคตของการเรียนรู้  Future of learning

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-16

อนาคตของการเรียนรู้ Future of learning

ผู้แต่ง : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ

สำนักพิมพ์ :

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่:


สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงานเรื่อง “อนาคตของการเรียนรู้” (Future of Learning) เพื่อนําเสนอข้อมูลสถิติสําคัญ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญต่ออนาคตของการเรียนรู้และระบบการศึกษา รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการเรียนรู้ในบริบทประเทศไทย เพิ่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับรูปแบบการเรียนรู้ในประเทศไทย เพื่อนําเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะตลอดชีวิต เพื่อให้ประชากรไทยมีความสามารถต่อการแข่งขันในระดับโลก มีทักษะที่จําป็นต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ