วิวาทะมานุษยวิทยา : วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-07

วิวาทะมานุษยวิทยา : วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา

ผู้แต่ง : ยุกติ มุกดาวิจิตร

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


"วิวาทะ" เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความรู้ในสังคมสมัยใหม่และสังคมเสรี เพราะการโต้แย้งและถกเถียงที่มีต่อปรากฎการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจการเมือง รวมถึงความเชื่อและแนวคิดทางสังคมการเมืองต่าง ๆ มีส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้เกิดการตรึกตรองและตั้งคำถามถึงภาวะดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ ในโลกใบนี้ "วิวาทะมานุษยวิทยา : วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา" เล่มนี้ เป็นการรวมบทความคัดสรรของ "ยุกติ มุกดาวิจิตร" ที่ร้อยเรียงเรื่องราวข้อถกเถียงทางทฤษฎีและปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญ บทความเหล่านี้ได้ปรับปรุงหลังจากผ่านความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงจัดลำดับของบทความเพื่อให้ร้อยเรียงและชี้ให้เห็นเส้นทางแห่ง "วิวาทะ" ของผู้เขียน ที่ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นการถกเถียงหรือ "วิวาทะ" กับแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์เท่านั้น หากแต่ในหลายบทความยังได้ตั้งคำถามต่อการดำรงอยู่ของภาวะต่าง ๆ ในสังคมด้วยเช่นกันตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ