COVID-19 กับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-07

COVID-19 กับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ผู้แต่ง : พูนสุข พูนสุขเจริญ

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด-19 ซึ่งไม่ได้กระทบเพียงด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ แต่ยังมีผลกระทบที่มีต่อเสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในคดีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ความได้สัดส่วนของมาตรฐานที่ใช้ ปัญหาของการยกเว้นความรับผิด และข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ