การทูตข้ามสมุทร : เครื่องมือจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างประเทศของไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-07

การทูตข้ามสมุทร : เครื่องมือจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างประเทศของไทย

ผู้แต่ง : ศุภมิตร ปิติพัฒน์

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากงานวิจัยจัดการความรู้ที่เป็นการสังเคราะห์เครื่องมือการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศจากงานวิจัยของสุรพงษ์ ชัยนาม ชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น: สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสกัดหากรอบสำหรับถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการต่างประเทศของไทยในสมัยสงครามเย็นเพื่อประโยชน์ทั้งในแวดวงนโยบายภาคปฏิบัติ และในแวดวงการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสังเคราะห์เครื่องมือการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศจากงานวิจัยของสุรพงษ์ ชัยนามจัดออกมาเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกนำเสนอกรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในภูมิภาคที่ส่งผลต่อการต่างประเทศไทย ชั้นที่ 2นำเสนอกรอบพิจารณาผลประโยชน์แห่งชาติและปัญหาระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติกับอุดมการณ์ ชั้นที่ 3 สกัดหลักการที่เป็นพื้นฐานวิธีคิดสำหรับการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศและการแก้ปัญหานโยบายต่างประเทศ ฐานคิดในการสังเคราะห์บทเรียนตลอดทั้งเล่มอาศัย political realism เป็นเครื่องมือนำทางตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ