การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก และการใช้ประโยชน์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-07

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก และการใช้ประโยชน์

ผู้แต่ง : สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์

สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่:


หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและการใช้ประโยชน์ โดยเน้นชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ข้อมูลในหนังสือได้รวบรวมจากตำรา หนังสือ วารสารการวิจัย รวมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยโดยผู้เขียนที่ได้ทำมานานกว่า 25 ปี ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาหร่ายขนาดเล็ก, การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก, วิธีเก็บเกี่ยว, ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยง และการนำสาหร่ายขนาดเล็กไปใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ การนำสาหร่ายขนาดเล็กไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานโดยเฉพาะผลิตไบโอดีเซล และการนำสาหร่ายขนาดเล็กไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้รวบรวมองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานศึกษาวิจัยของผู้เขียนทั้งด้านการทำเครื่องดื่มอะมิโน สบู่ และการทำเม็ดวุ้นสาหร่ายขนาดเล็ก รวมถึงวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบมหมวลโดยเสริมด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้สนใจ โดยวัตถุประสงค์หลักของหนังสือคือเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา “การใช้ประโยชน์จากสาหร่าย” และเพื่อเป็นแนวทางในการทำปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงเป็นแนวทางในการทำวิจัยสำหรับนักวิจัย จึงได้จัดทำในรูปแบบที่ให้ผู้อ่านมีความรู้และประยุกต์ใช้ในการวางแผนการวิจัยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยได้แสดงตัวอย่างผลงานวิจัยการวิจารณ์และการสรุปผลตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ