โลกของดิจิทัลอาร์ตมีอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-07

โลกของดิจิทัลอาร์ตมีอะไรบ้าง

ผู้แต่ง : ศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัล

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัล

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือที่รวบรวมข้อมูลบทความของ ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลอาร์ตที่ผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกัน เกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ที่ทันต่อกระแสโลกในปัจจุบัน ประกอบด้วยภาพผลงานสร้างสรรค์ที่นํามาประกอบบทความที่น่าสนใจ เช่น ศิลปะจากสิ่งปลูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยภาพเสมือนจริง Generative Art ศิลปะในระบบกลไกลดิจิทัล การจัดทําหนังสือดิจิทัลอาร์ตในครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมภาพผลงาน และนิทรรศการที่จัดทําข้ึนภายใต้การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล ตลอดระยะเวลาดําเนินงานที่ผ่านมา โดยการจัดพิมพ์เป็นหนังสือความรู้ จํานวน 2,000 เล่ม มีจุดประสงค์เพื่อมอบให้ห้องสมุดทั่วประเทศไทย แบ่งออกเป็น สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 255 โรงเรียน ห้องสมุดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 36 แห่ง และห้องสมุดศิลปะทั่วประเทศ จํานวน 10 แห่งพร้อมทั้งจัดเก็บไว้สําหรับใช้ในโอกาสภายในต่างๆอาทิการจัดแสดงนิทรรศการงานอบรมเสวนาหรือโครงการอื่นๆ นอกจากนั้นศูนย์ปฏิบัติการ ศิลปกรรมดิจิทัล ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือโลกของดิจิทัลอาร์ตมีอะไรบ้าง ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อใช้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์สําหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรทางด้านการศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปผู้ที่มีความสนใจในศิลปกรรมดิจิทัลได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์และพัฒนารวมถึงสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมศิลปกรรมดิจิทัลสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนศิลปกรรมดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ