ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2563

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-07

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2563

ผู้แต่ง : รัชวดี แสงมหะหมัด

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทํางานของหน่วยงานต่างๆ เป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้า ได้ทําการศึกษาเพื่อเป็นการประเมินระดับความเชื่อมั่นของประชาชน และผลการทํางานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ด้วยความร่วมมือของสํานักงานสถิติแห่งชาติในการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูล นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสํารวจจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไปตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ