นโยบายสาธารณะในการรณรงค์เพื่อจัดการความเร็วทางถนน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-07

นโยบายสาธารณะในการรณรงค์เพื่อจัดการความเร็วทางถนน

ผู้แต่ง : อุษา บิ้กกิ้นส์, วรรษมน ธารามาศ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือ "นโยบายสาธารณะในการรณรงค์เพื่อจัดการความเร็วทางถนน" ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางการรับมือ และจัดการกับปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุในมิติด้านการใช้ความเร็วจากการขับขี่เป็นหลัก ผนวกกับการใช้เทคนิคการสื่อสารด้านการรณรงค์ในศาสตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้ามาร่วมแก้ปัญหา เพื่อใช้สื่อสารไปยังบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรอิสระ รวมไปถึงภาคประชาชน เพื่อร่วมกันตระหนักถึงแก่นของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน เพราะปัญหาอุบัติเหตุไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันจัดการและประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนต่อไป.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ