วิจัย-ใช้จริง : ศาสตร์แห่งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-06

วิจัย-ใช้จริง : ศาสตร์แห่งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผู้แต่ง : ณะบรรณาธิการ อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

สำนักพิมพ์ : บุ๊คสเคป

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 1


ประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการวางระบบบริหารงานวิจัย มีการตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่รับผิดชอบในการสร้างนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสนับสนุนวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชิต (สวทช) ที่ทำหน้าที่สร้างเสริมการวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศสามารถสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ อย่างไรก็ตามในส่วนผลงานนวัตกรรมหรือผลงานนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์ พบว่ายังมีงานวิจัยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถผลักดันออกไปสู่การใช้งานจริง แม้ว่าในช่วง 16 ปี ที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ก็ตามตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ