พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองไทยและความคิดเรื่องการปฏิรูปที่เกี่ยวเนื่อง

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-06

พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองไทยและความคิดเรื่องการปฏิรูปที่เกี่ยวเนื่อง

ผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


งานวิจัยที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ใหญ่ๆ ของสังคม เพื่อความเข้าใจสังคมการเมืองไทยในแง่มุมต่างๆ ในมิติรอบด้าน ทั้งมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในระดับจุลภาค มหภาคและมุมมองเชิงเปรียบเทียบ โดยศึกษาตามห้วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ให้เห็นพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง ความรุ่งเรือง ความเสื่อมถอยในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปในหลายแง่มุมทั้งสภาพสังคม และอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงจากมิติ ต่างๆนำไปสู่การมองอนาคตว่า เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ