การศึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ศึกษากรณียุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเร่งด่วน เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-06

การศึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ศึกษากรณียุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเร่งด่วน เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง : เลิศพร อุดมพงษ์

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


งานวิจัยเพื่อศึกษาและติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเร่งด่วน เรื่องสังคมสูงวัย ซึ่งเป็น 1 ใน 15 ประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนให้เป็นธรรม โดยศึกษาบทบาทของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ผลการศึกษาทำให้ทราบถึงความก้าวห้า ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ความรู้ ความเข้าใจในการทำแผน ตลอดจนการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ