slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การศึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ศึกษากรณียุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเร่งด่วน เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-06

การศึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ศึกษากรณียุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเร่งด่วน เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง : เลิศพร อุดมพงษ์

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


งานวิจัยเพื่อศึกษาและติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเร่งด่วน เรื่องสังคมสูงวัย ซึ่งเป็น 1 ใน 15 ประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนให้เป็นธรรม โดยศึกษาบทบาทของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ผลการศึกษาทำให้ทราบถึงความก้าวห้า ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ความรู้ ความเข้าใจในการทำแผน ตลอดจนการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ