การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ : สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลาง การแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดินและแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-06

การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ : สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลาง การแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดินและแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ

ผู้แต่ง : วสันต์ เหลืองประภัสร์

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


การอภิบาล (Governance) กับการศึกษาระบบและกลไกในการอภิบาล กรอบแนวคิดและทฤษฎีภายใต้มโนทัศน์ในแบบการอภิบาล กลไกรัฐกับการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ : บทบาท สถานภาพ และประเด็นปัญหา โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในฐานะเครื่องมือใหม่ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ