คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในเชิงเปรียบเทียบ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-03-09

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในเชิงเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : ชญาพัฒน์ อัมพะวัต

สำนักพิมพ์ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือ "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในเชิงเปรียบเทียบ" จัดอยู่ในชุด "เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง" ที่ถูกผลิตขึ้นโดยสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในเชิงเปรียบเทียบ" นับเป็นเอกสารลำดับที่ 5 ของชุดเอกสารดังกล่าว "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในเชิงเปรียบเทียบ" ทำการศึกษาเรื่องของ "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน" ในต่างประเทศและรวมถึงประเทศไทยผ่านเค้าโครงของการศึกษาที่ผู้อ่านสามารถพบเจอได้ในกรณีศึกษาของทุกประเทศ โดยที่แต่ละบทของหนังสือแบ่งรูปแบบของการเขียนเป็น 10 หัวข้อย่อย ประกอบไปด้วย บทนำ, ความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง..., รัฐธรรมนูญและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, อำนาจหน้าที่, ความเป็นอิสระ, การเข้าถึงข้อมูลของสาธารณะชน, พันธกิจ, ความรับผิดชอบ, ความร่วมมือ, บทสรุป ซึ่งการวางโครงของการศึกษาในลักษณะนี้จะช่วยให้ผูอ่านได้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ