ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : 1,000 คำศัพท์ที่ควรรู้

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-09-07

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : 1,000 คำศัพท์ที่ควรรู้

ผู้แต่ง : นิสิต อินทมาโน

สำนักพิมพ์ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 1


\aหนังสือเล่มนี้คัดเลือกคำศัพท์กฎหมายพื้นฐานที่สำคัญจำนวน 1,000 คำ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่และขึ้นต้นด้วยคำศัพท์กฎหมายไทย เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเปิดหาคำที่ต้องการทราบได้โดยสะดวกและรวดเร็วพร้อมมีเครื่องหมายดอกจัน (Asterisk) แสดงให้ทราบถึงระดับความสำคัญ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเนื้อหาเทคนิคการจดจำและเลือกใช้คำศัพท์รวมถึงไวยากรณ์ในการแปลประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและแบบฝึกหัดทั้งนี้จากประสบการณ์ผู้เขียนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น แต่ได้ใช้ความพยายามในการศึกษาปริญญาตรีใบที่ 2 คณศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ควบคู่กับการศึกษาเนติบัณฑิตสมัยที่ 57 และปริญญาโทกฎหมายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้านกฎหมายที่ Universityof Wisconsin-Madison, USA ทำให้เห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมำยไม่ได้เป็นสิ่งที่ยำกเกินความพยายาม หากผู้ศึกษาตั้งใจศึกษาอย่ำงต่อเนื่องและถูกวิธี หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีการฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่านักศึกษาหลายท่านที่ตั้งใจฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการสอบเข้าทำงานด้านกฎหมายในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้นักกฎหมายทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เชื่อในความพยายามและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration” Thomas A. Edison, American Inventor (1847-1931).ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ