กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-09-07

กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

ผู้แต่ง : รวิสสาข์ สุชาโต

สำนักพิมพ์ : สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือเล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาเนื้อหาจากรายงานการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย” โดย ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต และคณะ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีเป้าหมายเพื่อ ศึกษาถอดบทเรียนต่างประเทศในการอนุญาตให้เพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย โดยเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 5 บท บทแรก เสนอประเด็นการศึกษาวิจัยและกรอบแนวคิดสู่เส้นทางการศึกษา บทที่ 2 ส่วนแรกอธิบายถึงนโยบายกัญชาในประเทศต้นแบบ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัย ในส่วนหลังเป็นการสรุปการดำเนินนโยบายกัญชาของประเทศไทยในปัจจุบัน และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชา ทางการแพทย์ของไทยในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินนโยบาย บทที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในร่มและแบบโรงเรือน บทที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของยาตำรับแพทย์แผนปัจจุบันและยาตำรับแพทย์แผนไทย รวมทั้งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ(ในรูปของตัวเงิน) และ บทสุดท้าย เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะการส่งเสริมเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ