บูรพาภิวัตน์ : ภูมิ-รัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-09-07

บูรพาภิวัตน์ : ภูมิ-รัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่

ผู้แต่ง : เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณ

ปีพิมพ์ : 2558

พิมพ์ครั้งที่: 2


เป็นงานเขียนที่ทำนายถึงอนาคตอันอยู่ไม่ไกลเพราะได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มของสถานการณ์โลก ที่เปลี่ยนแกนจากตะวันตกไปสู่ ตะวันออกโดยพลังอำนาจทั้งมวลของโลก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยี และการทหาร ตลอดจนเส้นทางคมนาคมขนส่งที่กำลังก้าวสู่ระยะเปลี่ยนผ่านมาสู่ตะวันออก ตามลักษณะทางภูมิ-รัฐศาสตร์และศักดิ์ภาพของแต่ละประเทศตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ