ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-11-12

ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ

ผู้แต่ง : นิรัช สุดสังข์

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่: 1


"ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมลักษณะและเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโคร่งร่างและรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย การนำเสนองานวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย รวมถึงการเรียนรู้ ผลงานการสร้างสรรค์จากกรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเนื้อหาสอดคล้องกับสาขาศิลปะและการออกแบบตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ