สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-11-10

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่

ผู้แต่ง : สุพรรณ ทองคล้อย

สำนักพิมพ์ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีพิมพ์ : 1

พิมพ์ครั้งที่: 2561


คำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ สอดคล้องกับการช่างคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของผู้แต่ง ขณะเดียวกันรากฐานคำประพันธ์ไทยเดิมก็เป็นเค้าให้กับการสร้างสรรค์ใหม่ด้วย อีกทั้งลักษณะเฉพาะของภาษาและวัฒนธรรมไทย เช่น การชอบพูดจาให้คล้องจองกัน การมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกัน หรือการมีจังหวะจะโคนในการพูดการร้องต่าง ๆ ล้วนแสดงให้เห็นว่า ภาษาและวัฒนธรรมไทยเปิดโอกาสให้กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ทุกเมื่อ และจะยังคงมีลักษณะดังกล่าวต่อ ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ