จิตวิทยาการบริการ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-11-10

จิตวิทยาการบริการ

ผู้แต่ง : นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


“จิตวิทยาการบริการ” เล่มนี้ประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการพัฒนาคุณภาพ การบริการ การพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริการ และการบริหารจัดการธุรกิจการบริการ ผู้เขียนได้วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิชาการ งานวิจัย ข่าวสารแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจบริการต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเพื่อเรียบเรียงเป็นเนื้อหา 4 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจบริการและการบริการ ภาคที่ 2 ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ผู้รับบริการ ภาคที่ 3 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ และภาคที่ 4 การประยุกต์หลักการบริหารจัดการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งเนื้อหาแต่ละภาคนอกจากประกอบด้วยแนวคิดและหลักการที่สำคัญแล้ว ยังประกอบด้วยตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการธุรกิจการบริหารได้อย่างแท้จริงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ