จิตสาธารณะ--สร้างได้ง่ายนิดเดียว

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

จิตสาธารณะ--สร้างได้ง่ายนิดเดียว

ผู้แต่ง : กรรยา พรรณา

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือ "จิตสาธารณะ...สร้างได้ง่ายนิดเดียว" เล่มนี้ นำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตสาธารณะ แนวคิด/ทฤษฎีในการพัฒนาจิตสาธารณะ บทบาทของครู/ผู้สอนในการพัฒนาจิตสาธารณะ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ การวัดและประเมินผลจิตสาธารณะของผู้เรียน โดยมีตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะเบื้องต้นในบริบทการใช้ชีวิตประจำวันที่โรงเรียน ซึ่งครู/ผู้สอนสามารถสอดแทรก/ส่งเสริม/พัฒนา/ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครู/ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างจิตสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมต่อไปตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ