รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอนและการวัดเพื่อประเมินผลทางพลศึกษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอนและการวัดเพื่อประเมินผลทางพลศึกษา

ผู้แต่ง : วรศักดิ์ เพียรชอบ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 2


หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นปรัชญาและหลักการสอนวิชาพลศึกษาที่ถูกต้องว่า การสอนวิชาพลศึกษานั้นต้องเป็น การสอนเพื่อให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งในด้าน สมรรถภาพทางกาย ด้านความรู้ความเข้าใจในวิธีการเล่มกีฬาที่ง่าย ๆ ด้านทักษะเพื่อการเล่นกีฬาที่ง่าย ๆ เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาในเวลาว่างด้วยอัตภาพของตนเอง ด้านคุณธรรมประจำตัว อาทิ การมีระเบียบวินัย การมีน้ำใจนักกีฬา และด้านเจคคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายพร้อม ๆ กันไป ด้วยการเล่นและปฏิบัติจริงด้วยตนเองตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ