ข้อมูลข่าวสารของราชการ : เริ่มต้นที่คำสั่งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่สิ้นสุดที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเหตุท้ายคำพิพากษา คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

ข้อมูลข่าวสารของราชการ : เริ่มต้นที่คำสั่งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่สิ้นสุดที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเหตุท้ายคำพิพากษา คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ อาจรักษา

สำนักพิมพ์ : นิติธรรม

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เล่มนี้ จะะอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือฉบับที่หนึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และฉบับที่สอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หวังว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรตุลาการ ตลอดจนผู้มีอาชีพทนาย อีกทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจกฎหมายตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ