Mesuk model (มีสุขโมเดล) :  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-08

Mesuk model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

ผู้แต่ง : วิสุทธิ์ คงกัลป์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


Mesuk Model (มีสุขโมเดล) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เขียนได้คิดค้นและพัฒนา โดยการศึกษาสังเคราะห์ เชื่อมโยง จัดระบบความคิด และทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจในการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูและผู้ที่สนใจสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mesuk Model ไปปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล จึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด รวมทั้งได้นำเสนอตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์และโครงงานสะเต็มศึกษา ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ด้วย Mesuk Model ไว้เป็นแนวทางและเป็นการจุดประกายในการจัดทำโครงงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ