การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-09

การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 2


นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการวิจัยในบริบททางการศึกษา โดยเน้นที่การคัดสรรและนำเสนอแนวคิดหลักที่สำคัญสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาสาระภายในเล่มแบ่งออกเป็น 15 บท โดยร้อยเรียงตามลำดับของกระบวนการวิจัย ในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง รวมถึงรายละเอียดในเชิงการอธิบาย และการยกตัวอย่าง พร้อมตารางและภาพประกอบในบางส่วน เพื่อขยายความเข้าใจของผู้อ่านให้เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ