สุวิทย์ มูลคำ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

สุวิทย์ มูลคำ

ผู้แต่ง : 20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

สำนักพิมพ์ : ภาพพิมพ์

ปีพิมพ์ : 2560

พิมพ์ครั้งที่: 10


หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ"วิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง" จำนวน 20 วิธีที่ท่านผู้อ่าน ครูอาจารย์ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สามารถนำไปประปยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ