เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM education ( สะเต็มศึกษา)

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM education ( สะเต็มศึกษา)

ผู้แต่ง : วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2560

พิมพ์ครั้งที่: 2


หนังสือ "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Education (สะเต็มศึกษา)" เล่มนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบ STEM ซึ่งเป็นการสอนที่ต่างจากในอดีตที่สอนให้เด็กท่องจำ STEM Education เป็นการบูรณาการการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทดลองปฏิบัติและเน้นการคิดเพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่าง ๆ เมื่อเจอปัญหาใหม่ ๆ ในการเรียนรู้แต่ละวัน STEM Education เป็นการสอนที่ควรเริ่มสอนเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อให้เด็กชอบ สนุกที่จะเรียนรู้ และมีพื้นฐานในการแก้ปัญหา เรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีระบบตั้งแต่เล็ก ๆ เมื่อเติบโตขึ้นจะได้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลกและพัฒนาการทางเทคโนโลยี.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ