การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่: 1


สื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสื่อให้มีความแตกต่างจากสื่อเดิม ๆ สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อการศึกษาเล่มนี้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่แตกต่าง แปลกตา และน่าสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถคิดจินตนาการและวิเคาะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาตนเองพร้อมหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ