องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

ผู้แต่ง : ชรินทร์ มั่งคั่ง

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 2


หนังสือ องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของไทยให้สัมฤทธิ์ผล โดยมีสาระที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยบริบทหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มาตรฐานหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา การบูรณาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา กลวิธีสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองดี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด แหล่งวิทยาการท้องถิ่นวิชาสังคมศึกษาและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งสาระความรู้ในหนังสือเล่มนี้ยังมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาที่กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้วิชาชีพครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและความเป็นครู เหมาะสำหรับครู บุคลากร และนักศึกษาวิชาชีพครู.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ